Jesteś tutaj: Dłużnik

Informacje dla dłużnika

KONTAKT Z KANCELARIĄ

 • Informacje dotyczące prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz stanu zadłużenia są udzielane przez Komornika osobiście, telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem e-mail wyłącznie osobom będącym stroną w sprawie lub osobom umocowanym przez stronę na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa okazanego Komornikowi. Wszelkie dane kontaktowe do Kancelarii znajdują się w zakładce "Kontakt".

 • Kontaktując się z Kancelarią należy przygotować sygnaturę akt komorniczych (Km, Kms, Kmp) oraz dane dłużnika (w tym imię i nazwisko oraz PESEL), co znacząco usprawni proces otrzymywania stosownych informacji. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

WYKAZ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

 • W toku czynności Komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji, w trybie art. 801 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 • Dłużnik składa wykaz majątku przed Komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, Komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Opłatą za zlecenie poszukiwania majątku obciążany jest dłużnik.

 • Wzór oświadczenia o stanie posiadanego majątku można pobrać kilkając w poniższe miniatury. Tak wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w siedzibie Kancelarii.

oświadczenia o stanie posiadanego majątku

komornik jagiello

DOKONYWANIE WPŁAT

Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać:

 • w formie gotówkowej na kwitariusz przychodowy (osobiście w Kancelarii lub komornikowi podczas czynności terenowych) lub
 • w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego

Millennium Bank S.A
51 1160 2202 0000 0003 6139 0070
SWIFT: BIGBPLPW 
IBAN: PL 51 1160 2202 0000 0003 6139 0070


Uwaga:
Przy dokonywaniu wpłat należy pamiętać, aby w opisie przelewu lub wpłaty wpisać prawidłowo

imię i nazwisko dłużnika, kwotę przelewu oraz sygnaturę akt sprawy w repertorium (KM, KMS, KMP)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DŁUŻNIKA

 • Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane przez Komornika na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 • Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się bądź na piśmie, bądź ustnie do protokołu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA DŁUŻNIKA

 • Każdego rodzaju utrudnianie lub uniemożliwianie Komornikowi wykonania jego obowiązków zagrożone jest odpowiedzialnością karną na podstawie przepisów kodeksu karnego - art. 300 i następne kodeksu karnego.

 • Karą pozbawienia wolności na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego zagrożone jest między innymi: 
  • zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja
  • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem
  • usuwanie składników mienia spod egzekucji
  • ukrywanie składników mienia przed egzekucją
  • zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem
  • pozorne bankructwo
  • faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo

 • Dodatkowo dłużnik ponosi odpowiedzialność karną za nieprawdziwe informacje złożone w wykazie majątku na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

komornik jagiello

TYTUŁ WYKONAWCZY PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI

 • Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

 • Komornik Sądowy jest ogranem egzekucyjnym, tym samym do zakresu jego uprawnień nadanych mocą ustawy należy jedynie egzekwowanie obowiązku określonego przez Sąd w tytule wykonawczym, Komornik Sądowy nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.  

 • Komornik Sądowy nie może udzielać stronom porad prawnych, ma natomiast obowiązek pouczyć stronę działającą bez adwokata lub radcy prawnego o przysługujących jej środkach zaskarżenia.