Jesteś tutaj: Wierzyciel

Informacje dla wierzyciela

JAK WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Komornik egzekucja

EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

 • Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest zawsze na wniosek uprawnionego wierzyciela - osoby na rzecz której zasądzone zostało określone świadczenie.
 • W celu zainicjowania postępowania egzekucyjnego wierzyciel składa do Komornika Sądowego następujące dokumenty:  

 1. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 2. oświadczenie o wyborze Komornika na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 
 3. oryginał tytułu wykonawczego 
 4. pełnomocnictwo, w sytuacji gdy wierzyciel reprezentowany jest przez adwokata lub radcę prawnego

Dla Państwa wygody szerokie objaśnienie każdego ze wskazanych wyżej dokumentów, wraz z wzorem wniosku egzekucyjnego, znajduje się poniżej.

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 

 • Wniosek egzekucyjny to pismo wierzyciela inicjujące wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 • We wniosku egzekucyjnym wierzyciel ma możliwość wskazania majątku dłużnika albo zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Poniżej znajduje się wzór wniosku o wszczęcie egzekucji, który można pobrać a następnie uzupełnić i własnoręcznie podpisany przesłać lub złożyć w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego Mariusza Jagiełło. 


wniosek o wszczęcie egzekucji 

 • Wierzyciel ma również możliwość do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem platformy EPUAP - ID EPU Komornika 2711.

OŚWIADCZENIE O WYBORZE KOMORNIKA

 • Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać oświadczenie: "Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".
 • Więcej o wyborze komornika można przeczytać w zakładce "Oszar działania"

TYTUŁ WYKONAWCZY 

 • UWAGA - Samo orzeczenie sądu nie wystarcza, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne.
 • Po uprawomocnieniu się (ewentualnie stwierdzeniu natychmiastowej wykonalności) orzeczenia sądowego należy złożyć do właściwego sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Sąd nadaje klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu:

W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia ….. r. Sąd stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie …… oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne / natychmiast wykonalne.

 • Dopiero prawomocne orzeczenie Sądu wraz z nadaną klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy na podstawie którego Komornik Sądowy może skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne.

komornik spis inwentarza

SPIS INWENTARZA 

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza konieczne jest przeprowadzenie spisu inwentarza. Spis inwentarza wykonywany jest na wniosek uprawnionej osoby, który to wniosek może zostać złożony:

 1. do sądu spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza przez komornika lub
 2. bezpośrednio do Komornika

Niezbędne dokumenty

W przypadku złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza bezpośrednio Komornikowi Sądowemu należy:

 1. złożyć w Kancelarii odpowiedni wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (do pobrania poniżej)
 2. do wniosku dołączyć dokumenty uprawdopodobniające, że wnioskodawca jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu (np. odpis aktu zgonu)

wniosek o sporządzenie spisu inwentarza 

komornik eksmisja

EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH - EKSMISJA, ODEBRANIE RZECZY


Egzekucja świadczeń niepieniężnych ma miejsce wówczas, gdy tytuł wykonawczy stanowiący jej podstawę zobowiązuje dłużnika do świadczenia polegającego na:

 • wydaniu rzeczy ruchomej 
 • wydaniu nieruchomości lub statku bądź opróżnieniu pomieszczenia (eksmisja)
 • wykonaniu czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba, czyli czynności zastępczych
 • wykonaniu czynności, której inna osoba wykonać za dłużnika nie może, czyli czynności niezastępowalnych 
 • na zaniechaniu pewnej czynności i nieprzeszkadzaniu czynności wierzyciela
 • złożeniu oznaczonego oświadczenia woli

Wykonanie tytułów wykonawczych zobowiązujących do każdego z wyżej wskazanych świadczeń wymaga w każdym wypadku dokonania przez komornika różnych czynności i przeprowadzenia postępowania w zakresie określonym przez wierzyciela w złożonym przez niego wnioskiem egzekucyjnym w oparciu o załączony tytuł wykonawczy.

Z uwagi na specyfikę większości spraw o egzekucje świadczeń niepieniężnych zaleca się wcześniejszy kontakt wierzyciela z kancelarią Komornika Sądowego w celu ustalenia zasad prowadzenia przedmiotowego postępowania.

Poniżej znajdują się wzory wniosków o przeprowadzenie egzekucji z niektórych świadczeń niepieniężnnych - do pobrania po kliknięciu w odpowiednią ikonę.

wniosek o wszczęcie egzekucji celem wydania rzeczy

wniosek o przeprowadzenie eksmisji

komornik zabezpieczenie

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.

Możliwość zabezpieczenia roszczeń istnieje w każdej sprawie cywilnej – zarówno w sprawach o roszczenia majątkowe, jak i o roszczenia niemajątkowe. Komornik dokonuje zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób, który jest w nim oraz we wniosku o zabezpieczenie wskazany.

Niezbędne dokumenty:

W celu zabezpieczenia roszczeń przez Komornika Sądowego należy:

 1. złożyć w Kancelarii odpowiedni wniosek o zabezpieczenie roszczenia (do pobrania poniżej);
 2. do wniosku dołączyć (i) nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym (UWAGA! Dotyczy to wyłącznie nakazu zapłaty uzyskanego w postępowaniu nakazowym, ale już nie w upominawczym) lub (ii) odpis postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
 3. uiścić na konto Kancelarii opłatę w wysokości 2% wartości roszczenia podlegającego zabezpieczeniu i dołączyć dowód uiszczenia opłaty do wniosku o zabezpieczenia roszczenia.

wniosek o zabezpieczenie

komornika protokół stanu faktycznego

PROTOKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO

Protokół stanu faktycznego pozwala na ustalenie faktów, które mogą stać się następnie przedmiotem postępowania sądowego. Sporządzenie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego następuje na wniosek strony, czyli każdej osoby, która ma zamiar wszcząć postępowanie lub osoby, która wie, że będzie pozwana. W trakcie postępowania sądowego sporządzenie protokołu stanu faktycznego może nastąpić wyłącznie na podstawie zarządzenia sądu lub prokuratora.

Protokół stanu faktycznego jest dokumentem urzędowym. Oznacza to, że wskazany protokół jest dowodem tego, co jest w nim opisane.

Niezbędne dokumenty:

W celu sporządzenia przez Komornika Sądowego protokołu stanu faktycznego należy z złożyć w Kancelarii wniosek o sporządzenie takiego protokołu (do pobrania poniżej).

Koszt: 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę pracy Komornika.

wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego