Jesteś tutaj: O Kancelarii

O Kancelarii

  Kancelaria Komornika Sądowego Mariusza Jagiełło powstała w 2018 r. Przed rozpoczęciem prowadzenia własnej Kancelarii, Komornik Sądowy Mariusz Jagiełło przez ponad 5 lat zdobywał doświadczenie w postępowaniu egzekucyjnym, pracując najpierw jako aplikant komorniczy, następnie jako asesor w jednej z warszawskich kancelarii komorniczych.

  Zdobyte doświadczenie prawnicze oraz rozumienie potrzeb rynku wierzytelności umożliwiło Kancelarii wypracowywanie rozwiązań kompleksowych, bezpiecznych oraz najlepiej wychodzących naprzeciw oczekiwaniom zarówno wierzycieli jak i dłużników.

  Dążąc do optymalizacji podejmowanych działań, a także skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych, Kancelaria nieustannie wprowadza innowacyjne funkcjonalności usprawniające czynności komornika sądowego. W chwili obecnej Kancelaria korzysta z następujących systemów teleinformatycznych:

  System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

  Jako że zajęcie rachunków bankowych dłużnika jest najczęstszym sposobem egzekucji, system Ognivo stanowi jedno z podstawowych narzędzi pracy Kancelarii. System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Przy pomocy tej aplikacji, komornik sądowy elektronicznie wysyła zapytanie w celu poszukiwania rachunków bankowych dłużnika. Aplikacja ta całkowicie automatyzuje a tym samym maksymalnie przyspiesza proces wyszukiwania zapytań komorniczych - sprawdza w systemie bankowym czy dana osoba widnieje jako klient banku oraz odsyła stosowną informację.

  CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 

  Kancelaria wykorzystuje przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych program komputerowy przeznaczony do udostępniania, poprzez Internet, danych i informacji gromadzonych w Systemie Informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Szybki, internetowy dostęp do danych ewidencyjnych umożliwia Kancelarii efektywne odnalezienia pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na dłużnika, co w znaczący sposób wpływa na poprawę efektywności prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a w konsekwencji na poprawę ściągalności wierzytelności.

  EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd)

  Elektroniczne postępowanie upominawcze ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu dochodzenia należności, obniżenie kosztów postępowania oraz skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty. 

   Po uzyskaniu nakazu zapłaty i nadania mu klauzuli wykonalności w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wierzyciel za pośrednictwem systemu teleinformatycznego może złożyć u Komornika Sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - w takiej sytuacji Komornik niemal natychmiast może podjąć niezbędne czynności w celu wyegzekwowania zasądzonych należności. 

  Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków można znaleźć na stronie internetowej e-Sądu w zakładce Informacje o portalu / Złożenie wniosku do komornika - LINK

  zus

  PUE ZUS - platforma usług elektronicznych ZUS

  Korzystając z platformy PUE ZUS Kancelaria ma możliwość elektronicznego, a więc natychmiastowego, uzyskania szeregu niezbędnych danych dłużnika, w tym jego miejsca zatrudnienia, aktualnych adresów zamieszkania, in

  formacji na temat ewentualnych pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych danych teleadresowych niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji. Dzięki  korzystaniu z tego narzędzia, Kancelarii udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji za pośrednictwem poczty do minimum - informacje z ZUS pozyskiwane są nawet w ciągu 24h.

  CPD MSWiA - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

  Korzystanie z platformy CPD znacząco skraca czas oczekiwania na informację o dłużniku ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Centrum Personalizacji Danych CPD daje Kancelarii możliwość złożenia elektronicznego wniosku w celu ustalenia aktualnych danych adresowych dłużnika - jego miejsca zamieszkania i adresu zameldowania. Szybko i sprawnie ustalone dane adresowe pozwalają na niezwłoczne podjęcie dalszych czynności egzekucyjnych w tym wysyłkę stosownej korespondencji oraz przeprowadzanie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika.

  Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

  Wierzyciel w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma możliwość zlecenia Kancelarii poszukiwania majątku dłużnika, obejmującego ustalenie czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości. Zapytanie zakresem przedmiotowym obejmuje nieruchomości położone na terytorium całej Polski. W ramach korzystania z tej platformy Komornik za może uzyskać informację czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym jakichkolwiek nieruchomości położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenie powyższych informacji pozwala wszcząć Komornikowi egzekucję z nieruchomości należącej do dłużnika.